Projekt

Inicjatywa

Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym za cel stawia sobie trwały wzrost gospodarczy w regionie. W centrum zainteresowania znajduje się transgraniczna oferta wsparcia rozwoju dla przedsiębiorców oraz tych, którzy chcą nimi zostać. Poza tym należy wspólnie stawiać czoła problemom, wyzwaniom i szansom poprzez ściślejszą współpracę między instytucjami wspierania gospodarki, nauką a sektorem prywatnym.

Ta współpraca pozwoli na lepsze wzajemne zrozumienie, zwiększenie wzajemnej akceptacji oraz umożliwi ugruntowanie współpracy i przyszłą instytucjonalizację. Jest to konieczne, aby móc pozycjonować przygraniczny region Słubice – Frankfurt n. Odrą – Eisenhüttenstadt jako atrakcyjną lokalizację gospodarczą w europejskim korytarzu bazowej sieci transportowej Morze Północne – Bałtyk.

Grupa robocza zdecydowała o pogłębieniu współpracy w dziedzinie branży logistycznej w pierwszej kolejności, ponieważ to w niej można oczekiwać największych bodźców rozwojowych dla regionu. Projekt stabilizuje i pogłębia już rozwiniętą współpracę między samorządami Słubic i Frankfurtu n. Odrą poprzez włączenie do niej po polskiej stronie KSSSE oraz ujęcie po niemieckiej stronie całego Regionalnego Centrum Wzrostu Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt. Poprzez współpracę powstaje sieć podmiotów wspierających gospodarkę, a innowacje oparte na naukowej wiedzy są jej udostępniane.

Cele projektu

Pogłębienie i ugruntowanie współpracy

Pogłębienie i ugruntowanie współpracy
Grupa robocza projektu „Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym” opracowuje model długotrwałej współpracy instytucji wspierających gospodarkę i przeprowadza jej ewaluację. W ramach projektu tworzy się wspólny plan działań czy też ocenia wyniki transgranicznej promocji, z uwzględnieniem organizacyjnych i infrastrukturalnych warunków ramowych. Zdefiniować należy wartość dodaną współpracy oraz zdefiniować i wnosić do gremiów politycznych wymagane działania.

 

Opracowanie transgranicznych modeli lokowania inwestycji

W ramach trzech eksperckich warsztatów (Frankfurt nad Odrą, Słubice, Eisenhüttenstadt) zidentyfikowane i skatalogowane zostaną wymogi z perspektywy dysponentów ładunków (przemysłu) oraz promocji lokalizacji gospodarczej. Na podstawie tych warsztatów Europejski Uniwersytet Viadrina prowadzi integratywną analizę obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników, bazując na różnych systemach podatkowych (np. ustrojów podatkowych Polski i Niemiec), bilateralnych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) i ponadnarodowych (europejskie prawo pierwotne i wtórne) normach prawa podatkowego oraz ich wzajemnego oddziaływania. W przypadku branż działających transgranicznie, jak np. w logistyce, wynikają z tego znaczące wymogi w zakresie compliance.
W oparciu o sytuację wyjściową w logistyce (infrastruktura i oferta usług) oraz istotne dla regionu strumienie towarowe/ relacje Uniwersytet Techniczny w Wildau zidentyfikuje aktualną sytuację oraz zalecenia dotyczące działań w zakresie osiedlania przedsiębiorstw z perspektywy logistyki transportu.

 

Opracowanie wspólnej oferty marketingowej i ewaluacja

Identyfikacja konfiguracji ofert, dających konkurencyjną wartość dodaną i uwzględniających istotne elementy (m.in. powiązania usługowe, nakład czasu i koszty, czynniki wewnątrzfirmowe i ludzkie, wymogi podatkowe). Dla koniecznych działań marketingowych interesujące są w szczególności kanały komunikacji z inwestorami, skuteczne oddziaływanie na grupy docelowe, opracowanie wspólnej akwizycji, aspekty internacjonalizacji. Viadrina wniesie swoją kompetencję naukową poprzez wsparcie partnerów analizami rynki i analizami konkurencji.