Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym

Nasz region – Dobre powody intensywnej współpracy

nuessleinKorytarz transportowy Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa rozwinął się w ostatnich latach jako ważny napęd transgranicznej gospodarki. Aktualne wytyczne Unii Europejskiej wymagają silniejszego współdziałania gospodarki, nauki, administracji i społeczeństwa obywatelskiego w celu łagodzenia deficytów strukturalnych związanych z granicami i odpowiedniego wykorzystania ponadgranicznego potencjału. Zaangażowani partnerzy projektu chcą poprzez wspólne wystąpienie jako transgraniczny ośrodek gospodarczy oraz poprzez zacieśnienie współpracy doprowadzić do wzmożonego zainteresowania, wypracowania wyraźniejszego profilu naszych regionów pomiędzy metropolią berlińską i poznańską a także w szczególności do wzmocnienia ekonomicznego poprzez atrakcyjne miejsca pracy po obu stronach Odry. W tym celu chcemy przy wsparciu naukowym i z wykorzystaniem dobrej infrastruktury wypróbować nowe elementy i połączyć nasze mocne strony, kompetencje i potencjały dla opracowania atrakcyjnych modeli inwestycyjnych dla przedsiębiorców.

Zapraszamy: Wesprzyjcie Państwo aktywnie naszą inicjatywę za pomocą nowych pomysłów na dynamiczne, transgraniczne kooperacje. Już teraz cieszymy się na Państwa nowe idee!

Christopher Nüßlein
Prezes Investor Center Ostbrandenburg GmbH